West Bengal Chapter of IAPMR

Members

Name

Dr Asim Kumar Palit

Dr Abhishek Biswas

Dr Amalesh Basak

Dr Ambar Konar

Dr Ameed Equebal

Dr Aniketa Banerjee

Dr Annada Mohesh

Dr Arindam Ghosh

Dr Arnab Roy

Dr Arup Ratan Ghosh

Dr Ashis Kumar Kundu

Dr Ashoke Middya

Dr B.K.Choudhury

Dr Chirasree  Bhattacharya

Dr Deb Majillya

Dr Debangshu Bhakat

Dr Debayan Ghorai

Dr Dibyendu Das

Dr Dibyendu Dutta

Dr Dilip Khatua

Dr Firdaus Kamal

Dr Ishita Dey

Dr Jayanta Roy

Dr Jayanta Saha

Dr Kamal Sinha

Dr Keshab Mondal

Dr Koustabh Chakraborty

Dr Kshetra Madhab Das

Dr Madhushree Sengupta

Dr Mausumi Sen

Dr Md. Anwar Sadat Halder

Dr Mouli Madhab Ghatak

Dr Nabarun Gupta

Dr Nilanjan Bhaumik

Dr Nityananda Kar

Dr Pallab Das

Dr Pankaj Mandal

Dr Partha Pratim Das

Dr Partha Pratim Pan

Dr Piyali Basak

Dr Prabir Mondal

Dr Pradip Kumar Mallick

Dr Premesh Sarkar

Dr R.N.Haldar

Dr Rajesh Pramanik

Dr Rakesh Jhalani

Dr Ranen Ghatak

Dr S.P.Sinha

Dr Saumen kumar De

Dr Saurav Kanti Sinha

Dr Sayani Haldar

Dr Shibasish Sasmal

Dr Siddharta Sinha Ray

Dr Soumyadipta Ghosh

Dr Sourav Iswarari

Dr Subhadeep Batabyal

Dr Subhasish Pati

Dr Subhendu Pramanik

Dr Sucheta Saha

Dr Sudip Dan

Dr Sunil Basu

Dr Suparno Ganguly

Dr Swapan Mishra

Dr Swarnali Mandal

Dr Tuhin Ray

Dr Ushnish Mukherjee

Dr Vasundhara Ghosal

Designation

Retd. Prof & HOD

Asst. Prof

Asso. Prof

Senior Resident

Asst. Prof & Director

Asso. Prof

Asst. Prof

Senior Resident

Senior Resident

Asst. Prof

Consultant

Prof & HOD

Consultant

Medical Officer

Retd. Prof

Asst. Prof

Asst. Prof

Asso. Prof

Senior Resident

Prof & HOD

Asso. Prof

Senior Resident

Prof & HOD

Sr. Medical Officer

Consultant & HOD

R.M.O

Consultant

Prof & HOD

Consultant

Asso. Prof

Asst. Prof

Director

Medical Super

Medical Officer

Retd. Prof & HOD

Prof & HOD

Prof & HOD

Asso. Prof

Prof & HOD

Senior Resident

Medical Officer

Asst. Prof

Consultant

Retd. Prof & HOD

Prof & HOD

Consultant

Retd. Prof & HOD

Consultant

Asso. Prof

Asst. Prof

Senior Resident

Senior Resident

Asst. Prof

Asst. Prof

Prof

Medical Officer

Senior Resident

Medical Officer

Consultant

Asso. Prof

Retd. Prof & HOD

Consultant & HOD

Asso. Prof

Asst. Prof

Asst. Prof

Medical Officer

Asst. Prof

Institution/Hospital

B.C.Roy Polio Clinic & H

N.I.L.D, Kolkata

IPGME&R, Kolkata

Barasat Dist. Hosp.

N.I.L.D, Kolkata

R.G.K.M.C&H

Mednipur M.C&H

C.N.M.C&H

Murshidabad MC&H

C.M.C, Kolkata

Aurupa Inst. Of PMR

Mednipur M.C&H

Nightingle Hospital

SNP Hospital

C.M.C, Kolkata

Malda MC&H

IPGME&R, Kolkata

Burdwan MC&H

Onda Superspeciality

B.S.M.C&H

IPGME&R, Kolkata

R.G.K.M.C&H

C.M.C, Kolkata

SNP Hospital, Kolkata

AMRI Dhakuria

R.G.K.M.C&H

Peerless Hospital

Burdwan MC&H

I.N.K

C.N.M.C&H

CMSDH

Medical Rehab Center

Katwa Sub Div. Hosp.

SNP Hospital, Kolkata

NRS MC&H

R.G.K.M.C&H

Murshidabad MC&H

NRS MC&H

North Bengal MC&H

B.S.M.C&H

M.R.Bangur, Kolkata

B.S.M.C&H

Center of Med. Rehab

IPGME&R, Kolkata

IPGME&R, Kolkata

Ruby Gen Hosp

C.N.M.C&H

Peerless Hosp.

C.N.M.C&H

Malda MC&H

B.C.Roy Polio Clinic

Mednipur M.C&H

IPGME&R, Kolkata

R.G.K.M.C&H

B.S.M.C&H

Swasthya Bhawan

N.I.L.D, Kolkata

Nadia Dist. Hosp

I.N.K

Mednipur M.C&H

K.P.C M.C&H

I.N.K

North Bengal MC&H

Murshidabad MC&H

IPGME&R, Kolkata

M.R.Bangur

IPGME&R, Kolkata

E- Mail

drpalitak@gmail.com

abhishekpmr@gmail.com

dr_amaleshbasak@yahoo.co.in

iamthekonarinblue@gmail.com

ameed69@gmail.com

aniketa.banerjee.kolkata@gmail.com

drmohes@gmail.com

drsanku1987@gmail.com

arnabsskm.13@gmail.com

drarupratan@yahoo.com

Kkasish@gmail.com

Middya.asoke14@gmail.com

drbkchoudhury@gmail.com

….

deb.majillya@gmail.com

dr.debangshu@gmail.com

dr.d.ghorai@gmail.com

drdasdibyendu@gmail.com

d.dutta532@gmail.com

drdilipkhatua@rediffmail.com

Kamal.firdaus.kamal@gmail.com

idey0630@gmail.com

drjroy65@gmail.com

djayantas@yahoo.com

Kamalsinha2002@yahoo.com

kesabari@gmail.com

Koustubh132@gmail.com

kmdpmr@yahoo.com

drmadhushreesengupta3@gmail.com

mausumi2010@rediffmail.com

anwarpg786@gmail.com

madhabmouli@yahoo.com

pinkadada@gmail.com

nbhaumik70@gmail.com

drpallabpmr@gmail.com

drpkmpmr@yahoo.co.in

dr_ppdaspmr@yahoo.com

drpan@rediffmail.com

basakpiali21@gmail.com

drprabirkmandal@gmail.com

drpkm1983@gmail.com

doctorpremesh@gmail.com

rathinhaldar@yahoo.com

rpramanik2000@yahoo.com

rjhalani304@yahoo.co.in

ghatakranen@yahoo.co.in

pmdoc87@yahoo.co.in

drsaumen16@yahoo.com

drsauravpmr@gmail.com

Haldarsayani10@gmail.com

sasmal.doc@gmail.com

drsiddharthasinharay@gmail.com

soumyapmr@gmail.com

physiatristonline@gmail.com

Subhadeepbatabyal5@gmail.com

subhasish3112@gmail.com

aubhendup2006@gmail.com

dr.sucheta.saha@gmail.com

drsudipdan.10@gmail.com

..

ganguly73@gmail.com

drswapanmishra@gmail.com

drswarnlimndl@gmail.com

tuhin.ray999@gmail.com

ushnishmukherjee@gmail.com

vasundharaghoshal@gmail.com